સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે

સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે, પરંતુ આપણે બંધ દ્વાર તરફ એટલો બધો સમય જોતા રહીએ છીએ કે ખુલ્લું દ્વાર જોઈ જ શકતા નથી.

Views: 501

Reply to This

Replies to This Discussion

Jinal ji aa duniya ma manas no matalab j asantoshi 6,
je manas hoy aene apexa ,asha ,
whishes hoy , aene j dukh ane sukhno anubhav thay ,
pan je aa badhi j paristhiti no anand ley 6 aej khara arthma jivi jane 6.


jinal said:

badha dukh nu karan apni apeksha j 6e, je apekshao j na rakhe ne sauthi vadhu sukhi 6e

haju shudhi aa be manu ek pan mari same aavyu nathi ....

Sachi vaat
pan sukh ke dukh ae manas no
ae vastu pratye no bhav 6
aana thi vadhare kachu nathi ...
Ghana loko je babatne sukh manata hoy aej babat ghana loko dukh mane 6....


Sachi vaat chhe Hitendrasinhbhai.... finally to apna mind j decide kare chhe.... 

mind nu thinking hamesha positive hovu joie ... to badhu j saru thay.. :-)


Hitendrasinh Vainsh said:

Sachi vaat
pan sukh ke dukh ae manas no
ae vastu pratye no bhav 6
aana thi vadhare kachu nathi ...
Ghana loko je babatne sukh manata hoy aej babat ghana loko dukh mane 6....

सही

સાવ સાચુ

True

Dwar khuli jai 6 e sachi vat 6 pan khulelu dwar jova nthi magta etle dekhatu hova 6ta jota nthi

Reply to Discussion

RSS

Blog Posts

हरकत कायराना

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 26, 2018 at 4:13am 0 Comments

 

हरकत कायराना

Saturday, May 26, 2018

9:34 AM

 

इश्क़ पे भड़ास मत निकालो

चाहे तो दिल से आजमालो

अपने खुद के गिरेंबान में झांको

इश्क़ तो हो जाता है सब को।

 

उसको कोई परहेज नहीं

बस दहेज़ ना हो

उसको बोली ना लगती…

Continue

सबकुछ मिलेगा

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 26, 2018 at 3:28am 0 Comments

सबकुछ मिलेगा

 

Saturday, May 26, 2018

8:40 AM

 

नहीं प्यार होता है नया

और नाही हो जाता है पुराना

बस नजरों का फेर है

प्यार तो अमर है।

 

कोई उसे इबादत से देखता है

तो कोई उसकी खूबसूरती को देखता है

बदन तिलस्माती हो और चेहरा…

Continue

Real wedding joy

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 26, 2018 at 2:30am 0 Comments

Real wedding joy



Saturday, May 26th,2018



Memoirs of real wedding

remain with never-ending

reminiscence in the mind

and we find the pleasure of a sweet kind



as the days pass by

we take the challenge and try

to improve upon

and see…

Continue

Daughters save campaign

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 25, 2018 at 3:04pm 0 Comments

Save daughters campaign …

Continue

Reciprocate

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 25, 2018 at 4:19am 0 Comments

Reciprocate
 
Thursday, 25th May, 2018
 …
Continue

Duty as the peot

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 25, 2018 at 3:40am 0 Comments

Duty as the poet

Friday, May 25, 2018

8:35 AM…

Continue

In tears

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 24, 2018 at 4:10pm 0 Comments

I was in tears

Thursday, 24th May 2018

It pained me a lot

when was caught 

between poverty and plight 

it irritated me slight

they were right with wisdom 

when told…

Continue

Simple rule

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 24, 2018 at 2:43pm 0 Comments

Simple rule

Wednesday, May 23, 2018

10:36 PM

 

I followed the simple rule

be a straight person and make no one fool

you shall always be successful

the life shall remain purposeful

 

who are we to judge?

and make an edge

for the selfish…

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service