સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે

સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે, પરંતુ આપણે બંધ દ્વાર તરફ એટલો બધો સમય જોતા રહીએ છીએ કે ખુલ્લું દ્વાર જોઈ જ શકતા નથી.

Views: 623

Reply to This

Replies to This Discussion

Jinal ji aa duniya ma manas no matalab j asantoshi 6,
je manas hoy aene apexa ,asha ,
whishes hoy , aene j dukh ane sukhno anubhav thay ,
pan je aa badhi j paristhiti no anand ley 6 aej khara arthma jivi jane 6.


jinal said:

badha dukh nu karan apni apeksha j 6e, je apekshao j na rakhe ne sauthi vadhu sukhi 6e

haju shudhi aa be manu ek pan mari same aavyu nathi ....

Sachi vaat
pan sukh ke dukh ae manas no
ae vastu pratye no bhav 6
aana thi vadhare kachu nathi ...
Ghana loko je babatne sukh manata hoy aej babat ghana loko dukh mane 6....


Sachi vaat chhe Hitendrasinhbhai.... finally to apna mind j decide kare chhe.... 

mind nu thinking hamesha positive hovu joie ... to badhu j saru thay.. :-)


Hitendrasinh Vainsh said:

Sachi vaat
pan sukh ke dukh ae manas no
ae vastu pratye no bhav 6
aana thi vadhare kachu nathi ...
Ghana loko je babatne sukh manata hoy aej babat ghana loko dukh mane 6....

सही

સાવ સાચુ

True

Dwar khuli jai 6 e sachi vat 6 pan khulelu dwar jova nthi magta etle dekhatu hova 6ta jota nthi

Reply to Discussion

RSS

Blog Posts

How long to plead?

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 19, 2019 at 8:58am 0 Comments

Unable to define

Sunday,19th May 2019

 …

Continue

Unable to define

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 19, 2019 at 8:50am 0 Comments

Unable to define

Sunday,19th May 2019

 …

Continue

Unable to define

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 19, 2019 at 8:50am 0 Comments

Unable to define

Sunday,19th May 2019

 …

Continue

Get deprived

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 17, 2019 at 11:31am 0 Comments

Get deprived

Friday,17th May 2019

 …

Continue

I turn 73

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 17, 2019 at 11:23am 0 Comments

Vaishnavjan to tene kahie

Je pid parai jaanere

Par dukhe ulkar kare toye…

Continue

Only woman on

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 16, 2019 at 9:37am 0 Comments

Only a woman

Thursday,16th May 2019

 

No woman shall ever spoil

the family life and fail

you in all the respects

it is always her generous act

 

we all owe kind regard

and can't be substantiated with words

she may never go out of the way

and spend in a lavish…

Continue

Of new trust

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 16, 2019 at 9:22am 0 Comments

Of new trust

Wednesday,15th May 2019

 …

Continue

On different track

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 15, 2019 at 12:13pm 0 Comments

On different track

Wednesday,15th May 2019

 …

Continue

Prefer to be quiet

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 15, 2019 at 12:07pm 0 Comments

Prefer to be quiet

Wednesday,15th May 2019

 …

Continue

So difficult

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 15, 2019 at 12:01pm 0 Comments

So difficult

Wednesday,15th May 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service