પ્રેમમાં બે વાત બનતી હોય છે.

પ્રેમમાં બે વાત બનતી હોય છે. એક તો એ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે હું કહું એમ જ તારે કરવાનું છે અને બીજું એ કે તને ન ગમે એવું કંઈ મારે કરવું નથી. ફર્ક માત્ર એટલો જ હોય છે કે એક આપણે કહેતાં હોઈએ છીએ અને બીજું આપણી વ્યક્તિ આપણને કહેતી હોય છે. તમે ઇચ્છતા હો કે તમારી વ્યક્તિ તમને ગમે એવું જ કરે તો બસ એટલું છોડી દો કે તારે મને ગમે એવું જ કરવાનું છે. બધાએ તમને પ્રેમ કરવો છે, તમને ગમે એવું કરવું છે, તમને ન ગમે એવું કંઈ જ નથી કરવું પણ એને જે કરવું છે એ તમે કરવા દો છો? કે પછી તમારે જે જોઈએ છે એ જ તમે કરાવો છો? એવું કરાવવા જઈએ છીએ એટલે જ કદાચ કંઈ મળતું હોતું નથી.

Views: 139

Reply to This

Replies to This Discussion

Very True Sangita ji..

SANGITA said:

NICE LINES JIGAR.... REALLY!!! PLEASE SHARE SOME GOOD THINGS... 

ACTUALLY ... JAB UNDERSTANDING EK RISHTEY ME ATI HAI TO RISHTA APNE AP KHUBSURAT HO JATA HAI OR SATH ME RISHTETY ME GEHRAI B AATI HAI...

Reply to Discussion

RSS

Blog Posts

Never helpless

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:56pm 0 Comments

Each of us is born magician,

but we should know how to

use our magic wand-------- Sania Zakir

 

Never helpless

Sunday, October 20, 2019

6:34 AM

                         

Never under-estimate human brings

they are committed to bring

the miracles on the earth

for all of us to…

Continue

Wedded to non-violence

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:39pm 0 Comments

Wedded to non-violence

Sunday,20th October 2019

 

I must speak

even though my heart is weak

it can never trick

it shall never throw stone or brick

 

it has wedded to non-violence

in true form of love's essence,

it has paramount importance

and everybody must seize the…

Continue

Joy of life

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:33pm 0 Comments

Joy of life
Sunday, 20th October 2019
 
Who can dare see through my…
Continue

Seek my shelter

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 18, 2019 at 3:14pm 0 Comments

Seek my shelter

Friday,18th October 2019

 …

Continue

Passage of time

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 18, 2019 at 12:55pm 0 Comments

Passage of time
Friday,18th October 2019
 
Take me not into an…
Continue

free passage

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 17, 2019 at 5:12pm 0 Comments

If you can not go physically.. then let me take you

virtually and spiritually ...#the journey

                                                          ….. Brenda Pointer

 

 

Free passage

Thursday,17th October 2018

 

Reach me out

and talk about

your internal problems

I shall…

Continue

free passage

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 17, 2019 at 5:12pm 0 Comments

If you can not go physically.. then let me take you

virtually and spiritually ...#the journey

                                                          ….. Brenda Pointer

 

 

Free passage

Thursday,17th October 2018

 

Reach me out

and talk about

your internal problems

I shall…

Continue

Make no secret

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 17, 2019 at 5:05pm 0 Comments

Make no secret

Wednesday,16th October 2019

 …

Continue

Make no secret

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 16, 2019 at 4:31pm 0 Comments

Make no secret

Wednesday,16th October 2019

 …

Continue

Lot more to feel

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 16, 2019 at 4:16pm 0 Comments

Lot more to feel

Wednesday,16th October 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service