Top Blog Posts 2017-06-24T00:00:00+00:00 syahee.com http://www.facestorys.com/leaderboards/blogposts/month?feed=yes&xn_auth=no&n=20&images=yes&imageMaxSize=240 1. My Drawing tag:www.facestorys.com,2017-06-24:6618849:BlogPost:407344 2017-06-24T00:00:00+00:00 BAGADA PARUL VALJIBHAI <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A407344"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGKGAJPZMP6Us3qLSIGDDIlXeeTjBCDLy014ygiSdmraNsrL2lgA*8mcW-lyRIR7ScCLJvCXysShDomqXdHEDZ4/1463647_730845756927854_1429574311_n.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/BAGADAPARULVALJIBHAI">BAGADA PARUL VALJIBHAI</a> on June 13, 2017</p><div style="clear:left"></div> 2. The Right Way to Apologise tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:406761 2017-06-23T23:59:59+00:00 Kavita Panyam <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A406761"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/KvRTshp0Kc7MdPp1R7uDRwRyRiFca8XDX24lSgOHp0Xdv04*QmhM56ZJynWAcHBgNrc4E*Svfm4RS6Xchz0UCX*XavK*kpQv/1261928322.jpeg?xgip=0%3A0%3A680%3A680%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/KavitaPanyam">Kavita Panyam</a> on June 1, 2017</p><div style="clear:left"></div> 3. -:પ્રેમ :- કેટલો મીઠો શબ્દ કેટલો આત્મિયતાથી ભરેલો પ્રેમ મને ડગલે પગલે થયો એમ કહો કે મને પ્રેમપાત્ર માની લેવામા આવી મારો પહેલો પ્રેમ મારી મા જ્યારે એણે મને જન્મ આપી પોતાની પ્રતિકૃતિને મારામા જોઈ એણે… tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:406928 2017-06-23T23:59:58+00:00 Hemshila maheshwari <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A406928"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/8kkt4Vvp7Gy0ARfLJ8EHa1W55jjN8mSLaywTncHYdGzXP1WT7td8znvkmeoPQd-EEmJJcG*FvYHEmBDxNiZyoiu8wLYPcfOV/1247088077.jpeg?xgip=1%3A92%3A723%3A723%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hemshilamaheshwari">Hemshila maheshwari</a> on June 6, 2017</p><div style="clear:left"></div> 4. -: 'શીલ'ભંગ :- ગઝલ મારી સાથે હરપળ હોય છે... પીછો જ નથી છોડતી ... ખૂબ પ્રેમ કરે છે એ મને કદાચ હું પણ એને એટલો જ પ્રેમ કરું છું .... હા ! એ સાચું કે હું એની જેમ જાહેર ન કરી શકું. .... કવયત્રી છું ને હ… tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:407451 2017-06-23T23:59:57+00:00 Hemshila maheshwari <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A407451"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/8kkt4Vvp7Gy0ARfLJ8EHa1W55jjN8mSLaywTncHYdGzXP1WT7td8znvkmeoPQd-EEmJJcG*FvYHEmBDxNiZyoiu8wLYPcfOV/1247088077.jpeg?xgip=1%3A92%3A723%3A723%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hemshilamaheshwari">Hemshila maheshwari</a> on June 15, 2017</p><div style="clear:left"></div> 5. FOR SAFETY tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:407255 2017-06-23T23:59:56+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A407255"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on June 14, 2017</p><div style="clear:left"></div> 6. Desire grows tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:406854 2017-06-23T23:59:55+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A406854"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on May 30, 2017</p><div style="clear:left"></div> 7. My Drawing tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:407245 2017-06-23T23:59:54+00:00 BAGADA PARUL VALJIBHAI <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A407245"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGKGAJPZMP6Us3qLSIGDDIlXeeTjBCDLy014ygiSdmraNsrL2lgA*8mcW-lyRIR7ScCLJvCXysShDomqXdHEDZ4/1463647_730845756927854_1429574311_n.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/BAGADAPARULVALJIBHAI">BAGADA PARUL VALJIBHAI</a> on June 13, 2017</p><div style="clear:left"></div> 8. My Drawing tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:407342 2017-06-23T23:59:53+00:00 BAGADA PARUL VALJIBHAI <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A407342"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGKGAJPZMP6Us3qLSIGDDIlXeeTjBCDLy014ygiSdmraNsrL2lgA*8mcW-lyRIR7ScCLJvCXysShDomqXdHEDZ4/1463647_730845756927854_1429574311_n.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/BAGADAPARULVALJIBHAI">BAGADA PARUL VALJIBHAI</a> on June 13, 2017</p><div style="clear:left"></div> 9. Feel no shy tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:407249 2017-06-23T23:59:52+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A407249"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on June 14, 2017</p><div style="clear:left"></div> 10. natura tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:407247 2017-06-23T23:59:51+00:00 BAGADA PARUL VALJIBHAI <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A407247"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGKGAJPZMP6Us3qLSIGDDIlXeeTjBCDLy014ygiSdmraNsrL2lgA*8mcW-lyRIR7ScCLJvCXysShDomqXdHEDZ4/1463647_730845756927854_1429574311_n.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/BAGADAPARULVALJIBHAI">BAGADA PARUL VALJIBHAI</a> on June 13, 2017</p><div style="clear:left"></div> 11. My Drawing tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:407152 2017-06-23T23:59:50+00:00 BAGADA PARUL VALJIBHAI <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A407152"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGKGAJPZMP6Us3qLSIGDDIlXeeTjBCDLy014ygiSdmraNsrL2lgA*8mcW-lyRIR7ScCLJvCXysShDomqXdHEDZ4/1463647_730845756927854_1429574311_n.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/BAGADAPARULVALJIBHAI">BAGADA PARUL VALJIBHAI</a> on June 13, 2017</p><div style="clear:left"></div> 12. From bolt tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:407265 2017-06-23T23:59:49+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A407265"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on June 18, 2017</p><div style="clear:left"></div> 13. Physical fitness tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:407252 2017-06-23T23:59:48+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A407252"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on June 14, 2017</p><div style="clear:left"></div> 14. open up freely tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:406747 2017-06-23T23:59:47+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A406747"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on May 28, 2017</p><div style="clear:left"></div> 15. સાસુમા નો વટ tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:406849 2017-06-23T23:59:46+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A406849"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on May 28, 2017</p><div style="clear:left"></div> 16. In the region tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:406926 2017-06-23T23:59:45+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A406926"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on June 6, 2017</p><div style="clear:left"></div> 17. ઘણોજ ગાજે tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:406680 2017-06-23T23:59:44+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A406680"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on June 6, 2017</p><div style="clear:left"></div> 18. No wait till tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:406672 2017-06-23T23:59:43+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A406672"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on June 4, 2017</p><div style="clear:left"></div> 19. Honestly reach tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:406669 2017-06-23T23:59:42+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A406669"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on June 4, 2017</p><div style="clear:left"></div> 20. Simple and sober tag:www.facestorys.com,2017-06-23:6618849:BlogPost:406666 2017-06-23T23:59:41+00:00 Hasmukh amathalal mehta <p style="float:left"><a href="http://www.facestorys.com/xn/detail/6618849%3ABlogPost%3A406666"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/BVt5Yxup6Tfjt8viqsh-ovvv4nqbCvehaRyepl-DrzBFcT0qSOr2RGjuthsZUslnS8QIX*fusdguP9rcFPwnjn6gzwDMrEHK/1248194686.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Added by <a href="/profile/Hasmukhamathalalmehta558">Hasmukh amathalal mehta</a> on June 2, 2017</p><div style="clear:left"></div>