Hasmukh amathalal mehta's Blog – July 2017 Archive (18)

સુખદ વિચાર

સુખદ વિચાર

 

કેટલું સરળ છે જીવન

જાણે જીવંત એક ઉપવન

અમારું સહિયારું એક ઉદ્યાન

સદા ખુશી થી થાય કામ મહાન।

 

દિવસ ઉગે એમના નામ થી

પવિત્ર નામના ઉચ્ચારણ થી

ભલે દર્શન કરવા ના જવાય સદેહે

પણ કરુણામય ઝરણું વહે અંતરમાંહે।

 

ખબર ના પડે કે ક્યારે પ્રભાત થયું !

બસ ઉઠ્યાં એટલે પ્રભુ નું સ્મરણ…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 31, 2017 at 4:26pm — No Comments

Lost form

Lost from

Had we been selfish?

And self centered to wish

The world would have been very different

So think differently at present

Whether you are single or married

The responsibility is always carried

You have aim and future wishes

And ultimately you have riches

You are laden with thoughts

And this comes when you are…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 22, 2017 at 3:20pm — No Comments

ના માંગ

 

ના માંગ

 

પ્રભુ કહેશે  "તું આજ વસ્તુ ના માંગ "

લોકો તને કહેશે "પીધી છે કે શું ભાંગ"?

આજકાલ કોઈ ભાર વેંઢારવા માંગતું…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 21, 2017 at 12:43pm — No Comments

Love humanely

Love humanely

 

Love I believe

Love I live by

And try

For tolerance humanly

 

I may have no sources

And that much backed forces

Yet I shall keep kind approach

And live with it as such

 

Even if I have poor background

I have found

Great satisfaction

With their…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 19, 2017 at 3:06pm — No Comments

Rain lash

Beat again

 

Rain drops

With hope

Of providing

Relief and aiding

 

The earth has link

And sink

With hope if rain is not timely

And draught has set in already

 

The sadness shall appear

With all birds and animals fear

For their survival

Such is wait for…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 16, 2017 at 3:22pm — No Comments

Smile is treasure

Smile is treasure

 

Love is gift

Make no shift

In your temperament

Just follow divine movement

 

Think of no harm

But maintain warm relation

With human beings

And try to bring

 

At least smile and ask

“How are you” in start

This will make him to feel part

Without…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 15, 2017 at 4:53am — No Comments

Racial and hatred

Racial and hatred

 

The God has shown mercy

With clear sympathy

To show it towards fellow brethren

And live with peace even

 

There is wide difference in thinking

And employing

Views for common consumption

But it adds more to the confusion

 

The people have developed narrow…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 14, 2017 at 4:27am — No Comments

May last

May last

 

Make it final choice

You have clear voice

The mind to think

And heart to respond with golden ink

 

You make first contact

And turn it into lovely act

When finally comes for showdown

You refuse to own

 

The love has innocent sides

You seriously decide

As it is…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 14, 2017 at 4:14am — No Comments

Hatred may cease

Hatred may cease

 

Let anyone say anything

It has meaning  

The hate and love are like sides of coin

That shall always remain

 

People may paint

With different colors

And put into execution

That is how we see universal relation

 

When you are in majority

This practice is put…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 14, 2017 at 3:30am — No Comments

Mental dent

Mental dent

 

Memories do exist

And may insist

For recurrences

Often when we wake dig at once

 

No one forgets

And let it

Slip away

Without satisfying the mental pathway

 

Poverty or otherwise

Makes man wise

His struggle days occupy importance

And sometimes make…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 13, 2017 at 3:31pm — No Comments

The tragedy

The tragedy

 

The African continent was called pearl

And ships visited turn by turn

Asians were first to contact for trade

And mixed with population to meet needs

 

Rich with land and natural wealth

The people were sturdy and strong with health

They worked very hard to earn name

But the foreigners…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 13, 2017 at 2:38pm — No Comments

For no life

For no life

 

I got nothing from family

No treasure but only happiness

Parent worked hard for me

To see me grown as very much free

 

No outside quarrel fascinated

No race struggle alienated

No greed influenced or attracted

They all drank divine water and acted

 

They sang about past…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 13, 2017 at 12:33pm — No Comments

Hope for people

 

We are losing battle

But no hope for people

Who have reposed trust

Willingly, yes

 

Somewhere Baghdadi, The chief terrorist, is killed

Somewhere rapists are jailed

They are not eliminated

Or for them death warrant is signed

 

Still people in street are prepared

To sacrifice as much…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 13, 2017 at 9:03am — No Comments

The beauty is beauty

 

The beauty is beauty

 

The beauty has divine angle

And it si praised by all the people

Whether young or old

Her beauty is praised all over world

 

No one thinks to violate

Or relate in adverse…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 13, 2017 at 3:27am — No Comments

Eernal lovers

Eternal lovers

 

The relation is that of eternal lovers

Who always offer?

But stay very far

To look up and down for baby stars

 

The sky has no limit

We say when greet

But sky touches an earth

To remind us of illusory length

 

Who provides relief?

“The sky lashes out at to…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 13, 2017 at 2:47am — No Comments

देशद्रोही

देशद्रोही

 

ये ठग गठबंधन

देश का लुटा धन

फिर भी अपने को कहता है पिछड़ा

मर्सिडीज़ गाड़ी में घूमता।

 

अपने पास अरबों रुपियो की कमाई

ये सब कहाँ से आई ?

क्यों ना न्यायालय इनपर कार्रवाई करता?

फिर से जेल में क्यों ना वापस भेज देता? 

 

सब धन सरकारी कोष में जमा कराया जाय

सही जाँच होने के…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 12, 2017 at 12:59pm — No Comments

Guns salute

Gun salute

 

Peace is not possible

Until great struggle

By people concerned

And peace is cornered

 

21 gun salute

It Is respect for those who muted

their lives so we live peacefully

The suffering is still not over

 

The guns shall fire

At terrorists

At anarchists

And…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 12, 2017 at 12:31pm — No Comments

Land of peace

Land of peace

 

Roses opened petals

On arrival

Spread fragrance on this beautiful land

We all felt presence of dignitaries till an end

 

It was great gathering

To show understanding

For world peace and stability

The poets…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 12, 2017 at 12:04pm — No Comments

Blog Posts

No life on

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 22, 2019 at 11:35am 0 Comments

No easy route

Thursday,22nd August 2019

 

Life becomes…

Continue

Woman have

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 22, 2019 at 11:30am 0 Comments

Women have

Thursday,22nd August 2019

 

I felt shocked…

Continue

Bind the country

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 22, 2019 at 11:27am 0 Comments

Bind the country

Thursday,22nd August 2019

 …

Continue

Mind is mirror

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 21, 2019 at 12:32pm 0 Comments

Mind is mirror

Wednesday,21st August 2019

 

The soul has perfection

in its own action

to reflect the real intention

and strengthen the relation

 

why has it to burn?

and turn

the cruelty into the kindness

and shine the face

 

the soul has no regret

and…

Continue

Death spares none

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 21, 2019 at 12:06pm 0 Comments

Death spares none

Wednesday,21st August 2019

 …

Continue

With no one

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 21, 2019 at 11:59am 0 Comments

Confidence, Isn't thinking
You are better than anyone else
It is realizing that you have no reason…
Continue

World shall witness

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 20, 2019 at 9:53am 0 Comments

World shall witness

Tuesday,20th August 2019

 

From the heart of my heart

I try to feel the sacred part

to breathe and nourish an idea

with an earnest plea

 

from the sky's horizon

I visualize human heaven

where everyone breathes deep

to keep the world at…

Continue

Dark repels

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 20, 2019 at 9:48am 0 Comments

Dark repels

Tuesday,20trh August 2019

 

Dark repels light

never allow you to make it right

once under doom's spell

nothing goes well

 

darkness has a lot more to reveal

and make you feel

that you are not only useless

but worthless too

 

You shall always feel jealous

greedy and keen to show masked face

cheat people and breach the trust

and go for the lust

 

when can…

Continue

Falling from the tree

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 20, 2019 at 9:46am 0 Comments

Falling from the tree

Tuesday,20th August 2019

 …

Continue

The role to play

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 18, 2019 at 1:25pm 0 Comments

Role to play here

Saturday,17th August 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service