Hasmukh amathalal mehta's Blog (219)

Laid like flower

 

Laid like flower

 

She was laid like flower

With new cloths wrapped all over

Only mouth was kept open

She was already heavenly gone

 

She was my mother- in- law

She always kept low

With words and behavior

And lived with personal…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on August 19, 2017 at 10:46am — No Comments

પર્યુષણ પર્વ

પર્યુષણ પર્વ

 

નિજ ના વખાણ

કઈ વાપરીશું ખાણ?

જે કદી ના આવવા દે ઉપર

તમને ઊંઘ નહિ આવે શૈયા પર।

 

મનનો મેલ

કરે છે બધો ખેલ

કેટલો બધો દેખાવ?

અને દેખાઈ આવે તેવો ભેદભાવ!

 

સદી ઓ વીતી ગઈ

કાળ નો કોરડો વીંઝતી ગઈ

છતાં…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on August 18, 2017 at 5:03am — No Comments

Anarchy

Anarchy

 

They are from us

Who have distrust?

Mind totally poisoned

And turned terrorists

 

The religion is just weapon

To get funds from other nations

Involve in bloodbath

In the name of faith

 

But not all people support

Under fear they have lost

Their homes and had to flee

Nowhere is place to feel free

 

Some have crossed over in disguise

To surprise

Western…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on August 18, 2017 at 4:35am — No Comments

મન સાથે સુલેહ

 

દરેક વર્ષ

લાવે ચેતના અને હર્ષ

હું હંમેશા કહું" મિચ્છામી  દુક્કડમ "

પણ મન મને કહે "કદીક રહે મક્કમ"

 

બધાની દેખાદેખી

હું પણ મારું શેખી

બધાજ દિવસોએ ભગવાન ના સાનિદયમાં રહું

પ્રવચન ને સાંભળું

લાગે મન ને સુખદાયક અને…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on August 17, 2017 at 1:20pm — No Comments

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on August 17, 2017 at 1:19pm — No Comments

To soldeirs

To soldeirs

 

Millions of Indian women

May wish for their brothers heaven

Long life and happy journey

Along with no death or tragedy

 

They shall carry round plate

With colorful bright threads

With inscription of long life

Stars and many…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on August 6, 2017 at 10:36pm — No Comments

તમારો દાસ

તમારો દાસ

 

કુદરત ના ખોળે

કળા ખીલે સોના આને

હું એને વધૂ માનું

શીશ હંમેશા નમાવું

 

મિત્રતા ને અનુભવું

અને તેને અનુસરું પણ

આછે ઘણું અઘરું

અને સાથે સાથે કપરું।

 

શું છે આની વિશિષ્ટતા ?

શા માટે જોઈએ સ્પષ્ટતા…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on August 6, 2017 at 11:20am — No Comments

Keep thoughts

Keep thoughts

 

Keep thoughts

In bunches

And release

But don’t delete from mind please

 

It is your eruption

From mind and heart’s relation

That speaks about wide field

To be kept near divinity and held

 

One friend openly…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on August 4, 2017 at 4:46pm — No Comments

वतन में

वतन में

 

चट्टान

जैसी हो मुस्कान

फूल बिखेरती

अपना बनाती।

 

हर चीज़ में अपनापन

कभी माँ दिखे गैरोपन

सब अपने कोई नहीं पराये

हमेशा  हम उन्हें गले लगाए।

 

चले तो हमने जाना ही है

पीछे खुश्बु जरूर छोड़ जानी है

पौधा कल जरूर…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on August 4, 2017 at 3:56am — No Comments

સુખદ વિચાર

સુખદ વિચાર

 

કેટલું સરળ છે જીવન

જાણે જીવંત એક ઉપવન

અમારું સહિયારું એક ઉદ્યાન

સદા ખુશી થી થાય કામ મહાન।

 

દિવસ ઉગે એમના નામ થી

પવિત્ર નામના ઉચ્ચારણ થી

ભલે દર્શન કરવા ના જવાય સદેહે

પણ કરુણામય ઝરણું વહે અંતરમાંહે।

 

ખબર ના પડે કે…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 31, 2017 at 4:26pm — No Comments

Lost form

Lost from

Had we been selfish?

And self centered to wish

The world would have been very different

So think differently at present

Whether you are single or married

The responsibility is always carried

You have aim and future wishes

And ultimately you have…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 22, 2017 at 3:20pm — No Comments

ના માંગ

 …

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 21, 2017 at 12:43pm — No Comments

Love humanely

Love humanely

 

Love I believe

Love I live by

And try

For tolerance humanly

 

I may have no sources

And that much backed forces

Yet I shall keep kind approach

And live with it as such

 

Even if I have poor…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 19, 2017 at 3:06pm — No Comments

Rain lash

Beat again

 

Rain drops

With hope

Of providing

Relief and aiding

 

The earth has link

And sink

With hope if rain is not timely

And draught has set in already

 

The sadness shall appear

With all birds and animals…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 16, 2017 at 3:22pm — No Comments

Smile is treasure

Smile is treasure

 

Love is gift

Make no shift

In your temperament

Just follow divine movement

 

Think of no harm

But maintain warm relation

With human beings

And try to bring

 

At least smile and…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 15, 2017 at 4:53am — No Comments

Racial and hatred

Racial and hatred

 

The God has shown mercy

With clear sympathy

To show it towards fellow brethren

And live with peace even

 

There is wide difference in thinking

And employing

Views for common consumption

But it adds more to the…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 14, 2017 at 4:27am — No Comments

May last

May last

 

Make it final choice

You have clear voice

The mind to think

And heart to respond with golden ink

 

You make first contact

And turn it into lovely act

When finally comes for showdown

You refuse to own

 

The love has…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 14, 2017 at 4:14am — No Comments

Hatred may cease

Hatred may cease

 

Let anyone say anything

It has meaning  

The hate and love are like sides of coin

That shall always remain

 

People may paint

With different colors

And put into execution

That is how we see universal…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 14, 2017 at 3:30am — No Comments

Mental dent

Mental dent

 

Memories do exist

And may insist

For recurrences

Often when we wake dig at once

 

No one forgets

And let it

Slip away

Without satisfying the mental pathway

 

Poverty or otherwise

Makes man wise

His…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 13, 2017 at 3:31pm — No Comments

The tragedy

The tragedy

 

The African continent was called pearl

And ships visited turn by turn

Asians were first to contact for trade

And mixed with population to meet needs

 

Rich with land and natural wealth

The people were sturdy and strong with…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on July 13, 2017 at 2:38pm — No Comments

Gujarat International Cultural Festival

             


Blog Posts

Will you...

Posted by Isha joyce on October 18, 2017 at 5:15pm 0 Comments

Will you reach me if I was distant,

If I get closer would you know I m nearer..

You watch me and say aloud to the masses,

While I know that was meant it for me...A heart sways to a call but a senses reminding of wounds and pains of scars in await. .If I come closer I seek not a distance,

If parting is in writing I sway not to your lands Rather stay here and watch you thou afar yet feel you nearer.A bleeding heart can take no more… Continue

You and I

Posted by Hema Patel on October 16, 2017 at 2:00pm 0 Comments

A moment of happiness,

you and I sitting on the verandah,

apparently two, but one in soul, you and I.

We feel the flowing water of life here,

you and I, with the garden's beauty

and the birds singing.

The stars will be watching us,

and we will show them

what it is to be a thin crescent moon.

You and I unselfed, will be together,

indifferent to idle speculation, you and I.

The parrots of heaven will be cracking sugar

as we laugh… Continue

नाते शतकांचे, खऱ्या प्रेमाचे...

Posted by Sonal Pokharna Nahar on October 14, 2017 at 4:21pm 0 Comments

होऊन थेम्ब नभ तो बरसला, आतुरल्या धरणीच्या मिठीत विसावला!

झेपावला तो वेडा प्रेमी साऱ्या सुष्टीच्या साक्षीने, त्याच्यासाठी आसुसलेल्या धरणीच्या दिशेने!

शतजन्मीची गाठ ही धरणी अन नभाची, तुलना नाही दुसरी ह्या खऱ्या प्रेमाची!

शतके गेली अनेक, झाल्या अनेक कथा प्रेमाच्या,

नाही कुठेही तोड, मिलनाला धरणी अन नभाच्या!

देऊन ह्या मिलनाला साक्ष, हसली सारी सृष्टी, देवही हसला पाहून ही…

Continue

gazal

Posted by Manisha joban desai on October 12, 2017 at 11:22am 0 Comments

अब इसी राह आना है,

कर रहे क्यों बहाना है।…

Continue

A Confession

Posted by Chandra Bhanu Gupta on October 11, 2017 at 5:06am 0 Comments

There are millions and millions of people in this world who do more work than me everyday. That also they do to earn their living, and possibly not always out of sheer joy and happiness. One has to be fortunate enough to get some work everyday which he can do out of sheer joy and happiness.My job is to bring new hope for people whom I come across daily, however small it may be. Number of people I come across daily are getting lesser and lesser, as I am getting older. If I fill up…

Continue

NeWnEsS..To Let Go Off..So as to Welcome the Future.. :-)

Posted by jAIMIn tRIVEDi on October 10, 2017 at 8:59pm 0 Comments

                                                                  A very Warm Welcome 2 all..
After a gap of two years, I am willing to write the blog once again. I have experienced my 2nd phase of life: - 5 years of College life; My 5 years that will remain with me longlife.The 1st phase (School Phase) was quite good. Some of them were my GOLDEN DAYS of life which i won't forget forever. Some school days were really the one which i missed while living every moment…
Continue

Tears...

Posted by Isha joyce on October 10, 2017 at 6:47pm 0 Comments

Tears is all I have,

Nothing exclusive...

A heart that beats and a warmth of arms,

A Sparrow who's nest awaits an arrival from a distant land..Would you nest by me I ask,

Would you love me as an ocean..

Would you let me lean on your shoulders,

Would you hear my silence..I cry thou broken but you make me strong,

I run to you in my dreams...

Feel you right here,

Hold your hands not to let go...I may fight with the… Continue

With you...

Posted by Isha joyce on October 10, 2017 at 6:36pm 0 Comments

With you is the journey I begin today,

A comfort zone a secure cover...

See you there and proud that you're by me,

And I say here...

Miss you yet never express,

As long as I have you I fear no shadows as I know you watch over me...Today I say aloud I m in love to the right one,

That who s like me...Hey I wanna say I love you...

Thank you for your love in a silence,

That suffice I ve no qualms no more do I seek..

This will… Continue

' ખાલી શકુંતલાની આંગળી' " ઝૂકેલી ડાળખીનો લીલો વળાંક લઈ એવું તો મનભરી ગાતો, જંગલમાં ધોધમાર વરસે ગુલમ્હોર! ક્યાંક કાગડો થઈ ન જાય રાતો. આજ મારી ફૂંકમાં એવો ઉમંગ સખી, સૂર થઈ ઊડી જાય વાંસળી, કેમ સખી ચીંધ…

Posted by Shital dabhi on October 10, 2017 at 10:41am 0 Comments

' ખાલી શકુંતલાની આંગળી'

" ઝૂકેલી ડાળખીનો લીલો વળાંક લઈ એવું તો મનભરી ગાતો,
જંગલમાં ધોધમાર વરસે ગુલમ્હોર! ક્યાંક કાગડો થઈ ન જાય રાતો.
આજ મારી ફૂંકમાં એવો ઉમંગ સખી, સૂર થઈ ઊડી જાય વાંસળી,
કેમ સખી ચીંધવો પવનને રે હું તો ખાલી શકુંતલાની આંગળી."

#Aniljoshi.. Continue

RUMI

Posted by Hema Patel on October 10, 2017 at 8:57am 0 Comments

All our lives we have looked
into each other's faces.
That was the case today too.

How do we keep our love- secret?
We speak from brow to brow
and hear with our eyes.

© 2017   Created by syahee.com.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service