ગઝલ :- હા એ સાચું કે

હા એ સાચું છે કે તું મારા શ્વાસ માં છે
ના બીજે કશે તું હ્રદયના વાસ
માં છે

સૂકું મુજ જીવન લીલું મૌસમ ઝંખતું'તું
ખિલ્યું છે જ્યારથી તું સહવાસ માં છે

મૌન મૌસમનો બફારો અસહ્ય છે મારે
વાત વર્ષા ક્યારે? સવાલ ખાસ માં છે

ઉગશે ટહુકા કાનમાં તું કંઇક બોલી જો
શબ્દો ને મેં વાવ્યા હ્રદયના ચાસ માં છે

મૂર્તિ પૂજા છોડી મળી આંખ તુજ સંગ
તું ઇશ!તારો વાસ મારા શ્વાસ માં છે

મારી કલમને જાગ્યા નવોઢા ના કોડ
આવે નિતનવી ગઝલ લિબાસ
માં છે

હેમશીલા માહેશ્વરી..શીલ. ..

Views: 138

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Comment by Harshit J. Shukla on March 11, 2019 at 4:34pm

Really A Nice Gazal…. Specially Biji Kadi to Atyant Sundar Chhe...

Comment by HASMUKH M. SHAH on September 11, 2017 at 6:47pm

Very touching Gazal ! Congratulations !

Blog Posts

Dound the day

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 22, 2019 at 3:41pm 0 Comments

Found the day

Sunday,22nd September 2019

 

Finally, it has found the day

the book is on display

it is like a dream come true

you are all requested to view

 

I don't know how much I cared about poetry

but went on to write daily

it is almost a decade

now it has found the…

Continue

New vision

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 21, 2019 at 4:47pm 0 Comments

 

New vision with

Saturday, September 21, 2019

7:56 AM

 

The world had dried all its sources

there was the emergence of evil forces

it not only threatened the lives of people

but forced war and made mankind to struggle

 

some great souls descend on earth

bringing with them…

Continue

Smile with love

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 21, 2019 at 4:44pm 0 Comments

Smile at love

Saturday,21st September 2019

 …

Continue

Wisdom is

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 21, 2019 at 4:23pm 0 Comments

Wisdom is rare

Friday,20th September 2019

 …

Continue

Inseparable part

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 18, 2019 at 3:16pm 0 Comments

Inseparable parts

Wednesday,18th September 2019

 …

Continue

Poetess-Brilliant with a divine look

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 18, 2019 at 3:11pm 0 Comments

 

Poetess- Brilliant with divine look

Wednesday,18th September 2019

 

When the sun shines!

there is nothing left to define

you always feel fine

with so much pleasure…

Continue

Not ruled out

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 18, 2019 at 1:22pm 0 Comments

Not ruled out

Wednesday, 18th September 2019

 …

Continue

Not ruled out

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 18, 2019 at 1:22pm 0 Comments

Not ruled out

Wednesday, 18th September 2019

 …

Continue

Real world

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 17, 2019 at 3:58pm 0 Comments

Real-world

Tuesday,17th September 2019

 

What we see through eyes is really not real!

what we think or dream of is unreal!

what is likely to happen is real

so compromise with the mind and make the deal

 

world same

people are also the same

so claim your self

like a hidden…

Continue

Long live_Indian Prime Minister

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 17, 2019 at 3:56pm 0 Comments

Long live ..Indian Prime Minister

Tuesday,17th September 2019

 

Yes, it is a birthday celebration

we feel proud as Indian citizens

not only with the pride to keep head high

but to feel good for the motherland

 

What has he done for the country?

why is he accepted star leader…

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service