એક અપરણિત યુવાનની ઈશ્વર ને અરજ....
અનેરી

ચંન્દ્વને પણ વાદળની પાછળ છુપાવાની મઝા અનેરી આવે છે.
ને તારું નામ પડતા જ મને શરમાવાની મઝા અનેરી આવે છે.

મિત્રો વચ્ચે મેં તારું નામ કદી જાહેર થવા દીધું નથી..
પણ, "કોઈક હશે" એમ ઉલ્લેખી,મિત્રોથી છેડાવાની મઝા અનેરી આવે છે.

પ્રેમની કવિતાઓ તો ઘણી લખી છે, પણ બીજા માટે..
આજે તારા માટે લખવા બેઠો તો, માથે પરસેવા આવે છે.

મેં તને જોઈ નથી, પણ વિચારી છે, હજારો વખત..
તું મને આજે જ મળશે એવા તો હવે સપનાઓ આવે છે.

એકલતા સારી છે,માનું છું, પણ સહ્ય નથી હવે...
દુઃખ નહિ,ઈર્ષ્યા થાય છે કે જયારે બધા મિત્રો સજોડે આવે છે.

હે 'હરિ' તમારી આ કવિતાને શીર્ષક આપવાનું મન નથી કે શું?
કે પછી, તમને પણ મને આવી દશામાં જોઈને અનેરી મઝા આવે છે.
-હરિ

Views: 67

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

We are messenger

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 21, 2019 at 4:28pm 0 Comments

We are messenger

Thursday,21st March 2019

 

For us, poetry is religion

not bound by any region

not overshadowed by any perception

but stand for only human relation

 

we have made poetry the mainstream

along with the good-hearted team

that flows the message of unity

and…

Continue

Holi-the festival of colors

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 21, 2019 at 4:25pm 0 Comments

Holi - the festival of colors

Thursday,21st March 2019

 …

Continue

I am C.E.O.

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 20, 2019 at 3:20am 0 Comments

I am C.E.O

Wednesday,20th March 2019

 

I am a saintly figure

and chief advisor

C.E.O and founder

and defender of literature

 

does that look funny?

no, it has been proved already

no one can raise head!

or with dissent say a word

 

You have to fall in…

Continue

Sink with

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 20, 2019 at 3:13am 0 Comments

 

Sink with

Wednesday,20th March 2019

 …

Continue

Sentry on guard

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 20, 2019 at 3:09am 0 Comments

Sentry on guard

Sunday,17th March 2019

 

How come sentry can…

Continue

Withdraw

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 18, 2019 at 4:40pm 0 Comments

Withdraw

Sunday,17th March 2019

 …

Continue

Bow my head

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 18, 2019 at 4:34pm 0 Comments

Bow my head

Monday,18th March 2019

 …

Continue

Poetry is rare gift

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 18, 2019 at 4:27pm 0 Comments

Poetry is a gift

Monday,18th March 2019

 

Poetry is God sent a gift

it can make a suitable shift

it creates no rift

but lifts the morale of all those who read…

Continue

No, you are out

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 17, 2019 at 5:54am 0 Comments

Sunday, March 17, 2019

6:48 AM

No, you are out…

Continue

Why do I write?

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 17, 2019 at 5:49am 0 Comments

 

Why do I write?

Sunday,17th March 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service