-: 'શીલ'ભંગ :- ગઝલ મારી સાથે હરપળ હોય છે... પીછો જ નથી છોડતી ... ખૂબ પ્રેમ કરે છે એ મને કદાચ હું પણ એને એટલો જ પ્રેમ કરું છું .... હા ! એ સાચું કે હું એની જેમ જાહેર ન કરી શકું. .... કવયત્રી છું ને હ…

-: 'શીલ'ભંગ :-

ગઝલ મારી સાથે
હરપળ હોય છે...
પીછો જ નથી છોડતી ...
ખૂબ પ્રેમ કરે છે એ મને
કદાચ હું પણ એને એટલો જ
પ્રેમ કરું છું ....
હા ! એ સાચું કે હું એની જેમ
જાહેર ન કરી શકું. ....
કવયત્રી છું ને હું ,
ને એ પણ કમજોર દિલની
એટલે જ કદાચ. ....
મારી આ ખામીની પૂર્તિ કરવા
પાછલી રાતે 'એ '
કોરા કાગળ પરથી ઉતરી
મારી રજાઈમાં આવીને સૂઈ ગઈ
પરોઢ થતા એણે
જન્મ પણ લઈ લીધો
તારા અહેસાસોની ગરમી
સાથે હતીને ..એટલે જ શક્ય બન્યું હશે

©હેમશીલા માહેશ્વરી"શીલ"

Views: 23

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Oh! my father

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 21, 2018 at 12:42pm 0 Comments

Oh! My father

Wednesday, March 21, 2018

4:53 PM

  

How to hold the head high?

And feel right

About people and the country

Is it not the shame to feel pity?

 

Forefathers dreamt about and provided for free education

To live sans…

Continue

How to praise!

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 21, 2018 at 12:22pm 0 Comments

How to praise? 

 

Wednesday, March 21,2018…

Continue

Appeal all

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 21, 2018 at 8:02am 0 Comments

Appeal all

 

Wednesday, March 21, 2018

1:12 PM

 

I came across a report

That sunk my boat before reaching to port

It forced me to think again

And caused me lots of pain

 

It was write-up against some religion

It is but natural that it…

Continue

No, why

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 21, 2018 at 2:34am 0 Comments

 

No, why

 

Wednesday, March 21, 2018

7:51 AM

 

There is no answer to why

Still, we try

To find out an answer

It is little hard to offer

 

The human birth is the precious one

And it is also known

That we are here to perfect…

Continue

I celebrate myself

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 21, 2018 at 2:11am 0 Comments

I celebrate my self

Wednesday, March 21, 2018

7:23 AM

I hide the face and cry

I have nothing except to feel shy

Where my forefathers have brought me!

On the crossroad to remind me that I am not free

What the liberty and freedom have to do in India?

Where the…

Continue

Constitution says

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 21, 2018 at 2:09am 0 Comments

Constitution says

Wednesday, March 21, 2018

6:57 AM

For God's sake, rights and duties are granted

The democracy in the country has come as we wanted

The duties have been forgotten and rights only remembered

The political parties profess idealism

But lack the…

Continue

Selfless love

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 20, 2018 at 9:22am 0 Comments

Selfless love

 

Tuesday, March 20, 2018

2:31 PM

 

Selfless love spreads the fragrance

It is not by chance

Flowers blossom

Their presence is forgotten seldom 

 

A nobleman works in his direction

People speak highly about his…

Continue

Always with you

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 20, 2018 at 8:47am 0 Comments

Always with you

 

Tuesday, March 20, 2018

1:36 PM

 

Yes, I know the mental agony

Pain and anguish by many

Who lose the life partner

And remain, loner,

 

I suffered the same fate

How to relate?

The loneliness and…

Continue

Do what you like

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 20, 2018 at 8:40am 0 Comments

Do what you like

Tuesday, March 20, 2018

10:17 AM

Don't do what you dislike

But with firm resolve strike

People may not believe you

But like the way you live life

If you are sincere and honest

They will never like to have the test

Believe in each word

And…

Continue

You should know

Posted by Hasmukh amathalal mehta on March 20, 2018 at 2:32am 0 Comments

You should know

 

Tuesday, March 20, 2018…

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service