એક સાંજ...

સાંજ વીતી આકરી
તારા વગર ...
વરસતો વરસાદ ,
ખાલી મનની કોતરો
પર ખળખળ વહી
રડતો રહ્યો ..
કોઈ હૃદય નીચવી
આભથી વરસતું રહ્યું ,
વૃક્ષો લહેરાતા આનંદથી નાચતા રહયા
એક હોડી કાગળની
આમતેમ ફંગોળાતી
આખરે એક દીવાલે
ઊંડા શ્વાસ લેતી
ઉભી રહી ,
પાંખ ફફડાવતો એક મોર
જરાક જ ઉડ્યો
ને ફરી ...
સંતાઈ ગયો એક પિંજરામાં .
સદીઓના વિરહથી
પીડાતો આ સમય
વહેતો રહે છે
બસ ....
વહેતો જ રહે છે .

-મનીષા જોબન દેસાઈ

Views: 12

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Smile for others

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2018 at 2:50am 0 Comments

Smile for others

Sunday, February 18, 2018…

Continue

You shall never die

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2018 at 2:41am 0 Comments

You shall never die

 

Sunday, February 18, 2018…

Continue

Nothing Grows

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2018 at 1:42am 0 Comments

Nothing grows

 

Sunday, February 18, 2018…

Continue

सहर्ष अपनाए

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2018 at 1:12am 0 Commentsसहर्ष अपनाए

हो सकता है

मेरा नजरिया ही गलत है

में सोचता हूं वो नहीं होगा

अपनेपन का एहसास नहीं होगा।

जो हो रहा है उसमें उसकी मर्जी होगी

मेरी जिंदगी में कठिनाईया आती रहेगी

जो सरल दीखता है वो कठिन हो जाएगा

पछतावे के अलावा कोई विकल्प ही बचेगा।

ये तो उधार की…

Continue

basic principles of life

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2018 at 12:50am 0 Comments

Basic principles of life

 

Sunday, February 18, 2018…

Continue

In doubt

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 17, 2018 at 3:11pm 0 Comments

Special gift

Saturday, February 17, 2018

8:30 PM…

Continue

Open admission

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 17, 2018 at 2:20pm 0 Comments

Open admission

Saturday, February 17, 2018

7:25 PM

Human beings are simple example

They can shine as an individuals

They are fine blend of people

And know well how to struggle!

They have third sense

And adjust to the situation when feeling tense

They follow…

Continue

The patient and doctor

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 17, 2018 at 1:47pm 0 Comments

 

Patient and doctor

 

Saturday, February 17, 2018

6:54 PM

 

Both are like creator

And follower

The doctor has noble profession

With caring skill and passion

 

Have you in patient's eyes?

The hidden fears

And worry…

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service