સુખદ વિચાર

 

કેટલું સરળ છે જીવન

જાણે જીવંત એક ઉપવન

અમારું સહિયારું એક ઉદ્યાન

સદા ખુશી થી થાય કામ મહાન।

 

દિવસ ઉગે એમના નામ થી

પવિત્ર નામના ઉચ્ચારણ થી

ભલે દર્શન કરવા ના જવાય સદેહે

પણ કરુણામય ઝરણું વહે અંતરમાંહે।

 

ખબર ના પડે કે ક્યારે પ્રભાત થયું !

બસ ઉઠ્યાં એટલે પ્રભુ નું સ્મરણ થયું

બહાર સ્વાન મિત્રો ટકટકી લગાવી બેઠા હોય

મારે એમને એકપછી એક વાટકો દૂધ આપવાનું હોય।

 

કેટલો બધો આનંદ હૈયા માં ઉપજે

સાચી કમાણી નો અર્થ જો કોઈ સમજે

એમની આંખો સદા આશીર્વાદ વરસાવતી હોય

બસ આપણે ખાલી એમની સતાવતી ભૂખ જ જોવાની હોય।

 

બસ ભગવાને બોલીજ નથી આપી

પણ મને સમજાય ભાષા કાલી કાલી

ખુબજ કેહવા મથે " તમારો કેટલો કેટલો આભાર"

ક્યારે છૂટશે આ જન્માર।

 

અમારા પાસેવાળા બેન ધોકો લઈને એમને નિર્દયપણે ફટકારે

કૂતરાનો જીવ નીકળી જાય અને તે જોરજોર થી ચિત્કારે

મારું મન અંદર થી હાહાકાર કરી ઉઠે

હે મનુષ્ય ! તને કેમે નસીબ થાય છે રોટલો મોઢે 

 

બધા કહેછે " આ એમનો છેલ્લો અવતાર"

પછી ધારણ થશે મનુષ્યઅવતાર 

કોણ જાણે શું હશે એનો આકાર અને કેમે થશે સાકાર!

મને અસંખ્ય આવે એમના માટે સુખદ વિચાર।  

Views: 28

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

ભગવાન ને સહારે.. bhagvaan (God)

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 18, 2018 at 4:46am 0 Comments

 

ભગવાન ને સહારે

 

સોમવાર, 18 જૂન 2018

 

જો મારા હૃદય ને કકળાવશો

જીવન માં કદી ના ફાવશો

અંતિમ સમય માં તરફડશો

પ્રભુ ને વિનંતી કરતા રહેશો।

 

તેં તો  સાથ મારો  છોડી દીધો!

ભગવાન ને સહારે છોડી દીધો

હું પણ કડવા ઘૂંટ ને પી…

Continue

Tears fall… Love you, dad

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 17, 2018 at 4:53pm 0 Comments

 Tears fall… Love you, dad

Sunday, June 17, 2018

9:59 PM

 

 

The tears fill my eyes

when I try to memorize

His picture in mind

I only find his kindness

 

what a feeling for a small kid?

when he goes to read his result

and…

Continue

Thank God and think

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 17, 2018 at 5:51am 0 Comments

 

Thank God and think

Saturday, 17th June 2018

 …

Continue

Visible lines

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 15, 2018 at 4:39pm 0 Comments

Visible lines

Friday, 15h June 2018

 …

Continue

I wait for

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 14, 2018 at 3:48pm 0 Comments

I wait for

Thursday,14th June 2018

 

I am novice

yet wait for promises

and those sweet words

that show me forward path

 

your feet sound

definitely send

some signals

of your arrival

 

yes, it makes me joyful

and…

Continue

Common Mistakes We Make While Hiring Packers and Movers

Posted by Monali Swain on June 13, 2018 at 12:31pm 0 Comments

Relocation or home shifting is daunting task.…

Continue

How to Plan,Purge and Pack for Your Secure Move?

Posted by Monali Swain on June 13, 2018 at 12:29pm 0 Comments

You might have seen or experienced in your previous move that how much chaotic and hectic process of relocation is. You may have done so many mistakes in your previous move and do not want to repeat them again. Relocation is a not only difficult and expensive task but it also a time consuming task which requires detailing. You have to plan for…

Continue

HAIKU

Posted by Manisha joban desai on June 11, 2018 at 4:57pm 0 Comments

Total dark

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 11, 2018 at 4:47am 0 Comments

Total dark 

Monday,11th June 2018It is total dark

as I can't start 

for the ungrateful people

who have seen no struggle there is the limit

at a point where you stop to…

Continue

The world may hear

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 11, 2018 at 4:41am 0 Comments

The world may hear
 
Monday, Jube 11 2018
 …
Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service