અડધી રાતે ખૂલે આંખ જાગે ઇચ્છા
સપના સર્વે ખોલે પાંખ નાચે ઇચ્છા

કડવા ઘૂંટો પીધા પ્રેમમાં હંમેશા તે
બદલી જામ સૂરા ચાખ ચાહે ઇચ્છા

સરકીને તારી બારી સુધી આવી ચિઠ્ઠી
સંદેશો મોટેથી ભાંખ બોલે ઇચ્છા

ફફડી હોઠે જે વાતો મૌનમાં મૂકાણી
શબ્દો ગીત-ગઝલ ના રાખ વાંચે ઇચ્છા

શીલ.....

Views: 74

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

How long to plead?

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 19, 2019 at 8:58am 0 Comments

Unable to define

Sunday,19th May 2019

 …

Continue

Unable to define

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 19, 2019 at 8:50am 0 Comments

Unable to define

Sunday,19th May 2019

 …

Continue

Unable to define

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 19, 2019 at 8:50am 0 Comments

Unable to define

Sunday,19th May 2019

 …

Continue

Get deprived

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 17, 2019 at 11:31am 0 Comments

Get deprived

Friday,17th May 2019

 …

Continue

I turn 73

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 17, 2019 at 11:23am 0 Comments

Vaishnavjan to tene kahie

Je pid parai jaanere

Par dukhe ulkar kare toye…

Continue

Only woman on

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 16, 2019 at 9:37am 0 Comments

Only a woman

Thursday,16th May 2019

 

No woman shall ever spoil

the family life and fail

you in all the respects

it is always her generous act

 

we all owe kind regard

and can't be substantiated with words

she may never go out of the way

and spend in a lavish…

Continue

Of new trust

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 16, 2019 at 9:22am 0 Comments

Of new trust

Wednesday,15th May 2019

 …

Continue

On different track

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 15, 2019 at 12:13pm 0 Comments

On different track

Wednesday,15th May 2019

 …

Continue

Prefer to be quiet

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 15, 2019 at 12:07pm 0 Comments

Prefer to be quiet

Wednesday,15th May 2019

 …

Continue

So difficult

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 15, 2019 at 12:01pm 0 Comments

So difficult

Wednesday,15th May 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service