ગઝલ :- હા એ સાચું કે

હા એ સાચું છે કે તું મારા શ્વાસ માં છે
ના બીજે કશે તું હ્રદયના વાસ
માં છે

સૂકું મુજ જીવન લીલું મૌસમ ઝંખતું'તું
ખિલ્યું છે જ્યારથી તું સહવાસ માં છે

મૌન મૌસમનો બફારો અસહ્ય છે મારે
વાત વર્ષા ક્યારે? સવાલ ખાસ માં છે

ઉગશે ટહુકા કાનમાં તું કંઇક બોલી જો
શબ્દો ને મેં વાવ્યા હ્રદયના ચાસ માં છે

મૂર્તિ પૂજા છોડી મળી આંખ તુજ સંગ
તું ઇશ!તારો વાસ મારા શ્વાસ માં છે

મારી કલમને જાગ્યા નવોઢા ના કોડ
આવે નિતનવી ગઝલ લિબાસ
માં છે

હેમશીલા માહેશ્વરી..શીલ. ..

Views: 126

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Comment by Harshit J. Shukla on March 11, 2019 at 4:34pm

Really A Nice Gazal…. Specially Biji Kadi to Atyant Sundar Chhe...

Comment by HASMUKH M. SHAH on September 11, 2017 at 6:47pm

Very touching Gazal ! Congratulations !

Blog Posts

No life on

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 22, 2019 at 11:35am 0 Comments

No easy route

Thursday,22nd August 2019

 

Life becomes…

Continue

Woman have

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 22, 2019 at 11:30am 0 Comments

Women have

Thursday,22nd August 2019

 

I felt shocked…

Continue

Bind the country

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 22, 2019 at 11:27am 0 Comments

Bind the country

Thursday,22nd August 2019

 …

Continue

Mind is mirror

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 21, 2019 at 12:32pm 0 Comments

Mind is mirror

Wednesday,21st August 2019

 

The soul has perfection

in its own action

to reflect the real intention

and strengthen the relation

 

why has it to burn?

and turn

the cruelty into the kindness

and shine the face

 

the soul has no regret

and…

Continue

Death spares none

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 21, 2019 at 12:06pm 0 Comments

Death spares none

Wednesday,21st August 2019

 …

Continue

With no one

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 21, 2019 at 11:59am 0 Comments

Confidence, Isn't thinking
You are better than anyone else
It is realizing that you have no reason…
Continue

World shall witness

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 20, 2019 at 9:53am 0 Comments

World shall witness

Tuesday,20th August 2019

 

From the heart of my heart

I try to feel the sacred part

to breathe and nourish an idea

with an earnest plea

 

from the sky's horizon

I visualize human heaven

where everyone breathes deep

to keep the world at…

Continue

Dark repels

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 20, 2019 at 9:48am 0 Comments

Dark repels

Tuesday,20trh August 2019

 

Dark repels light

never allow you to make it right

once under doom's spell

nothing goes well

 

darkness has a lot more to reveal

and make you feel

that you are not only useless

but worthless too

 

You shall always feel jealous

greedy and keen to show masked face

cheat people and breach the trust

and go for the lust

 

when can…

Continue

Falling from the tree

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 20, 2019 at 9:46am 0 Comments

Falling from the tree

Tuesday,20th August 2019

 …

Continue

The role to play

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 18, 2019 at 1:25pm 0 Comments

Role to play here

Saturday,17th August 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service