તિથી વંચાવો ,તોરણ બાંધવો               ટહુકો જીલો ઢળકતી ઢેલનો રે , ઉંબર પૂજવો , ગણેશ બેસાડો,               ઉગશે રવિ નવી ભાતનો રે . તિથી વંચાવો ,તોરણ બાંધવો               ટહુકો જીલો ઢળકતી ઢેલનો રે , …

તિથી વંચાવો ,તોરણ બાંધવો 

             ટહુકો જીલો ઢળકતી ઢેલનો રે ,

ઉંબર પૂજવો , ગણેશ બેસાડો,

              ઉગશે રવિ નવી ભાતનો રે .

તિથી વંચાવો ,તોરણ બાંધવો 
             ટહુકો જીલો ઢળકતી ઢેલનો રે ,
ઉંબર પૂજવો , ગણેશ બેસાડો,
              ઉગશે રવિ નવી ભાતનો રે .
અરે કોઈ ! જોશી તેડાવો રે , હે જી રૂડા મીંઢળ બંધાવો રે ,
      કે આજ મારે ઉકરડી એ ઉભી ઓલી એની જાન 
પોંખાય હૃદિયા , આંખોના પરબિડિયે 
              ભીતર આજ મારે  તારું છે રાજ 
નખ નમે ,ને એની કોર ભમે 
                 આજ ગમે બધી ફાંસ રે રાજ .
અરે કોઈ ! રોકીને રાખો રે , આ જાનિયાને હમજાવો રે ,
             કે મહિયર મેલીને જાય રુડી એની આન  
હીબકે ચડી લાડી , વછૂટી ઘડી લાડી 
          ફળિયું લઇ હાલ્યાના  એંધાણ રે 
ચંદન સમી , તારા ઓરસિયે ઘસી લાડી 
           પૈડું સિંચ્યાંનો તાતને વાગે ત્રાસ  રે  

Views: 29

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Some delight

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 10, 2018 at 2:48am 0 Comments

Some delight

Saturday,8th December 2018

 …

Continue

Life's ideology

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 10, 2018 at 2:39am 0 Comments

Life's ideology

Monday,10th December 2018

 …

Continue

Time bound

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 10, 2018 at 2:31am 0 Comments

 

Time-bound

Monday,10th December 2018

 …

Continue

Clear funcation

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 8, 2018 at 5:28am 0 Comments

Clear function

Saturday, December 8, 2018

7:06 AM…

Continue

Stay with

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 8, 2018 at 5:10am 0 Comments

Stay with 

Saturday,8th December 2018

 

It is not easy to…

Continue

Own stability

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 8, 2018 at 5:04am 0 Comments

Own stability

Saturday,8th December 2018

 …

Continue

love with fragrance

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 7, 2018 at 6:02am 0 Comments

Love with fragrance

Friday,7th December 2018

 

Love has a universal appeal

you may always feel real

the true spirit behind

and feel its kindness

 

who shall make it worth?

before life is taken over by the death

you have a lot more to breathe in

and its real aspect to be…

Continue

Unsure of

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 7, 2018 at 5:43am 0 Comments

Nice one...Unsure of

Friday,7th December 2018

 

I am unsure of the poetry

I am also unsure of an almighty

then what purpose lies before me?

Am I bonded creature and not free?

 

This idea has often struck me

I have probed enough to see

the reason behind

and earnestly find…

Continue

Store nothing

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 7, 2018 at 5:39am 0 Comments

Store nothing

Friday,7th December 2018

 

Believe and live

allow others and love

happily stay and drive

these are the things to be revived

 

the smile is your asset

so don't let

it to slip away

make it worthwhile in your way

 

what costs smile?

nothing for…

Continue

Real poetry

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 6, 2018 at 2:28am 0 Comments

 

Magic in poetry

Wednesday,5th December 2018

 

People call it…

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service