અભિવ્યક્તિ અધવચ્ચે આંતરો

----: અભિયાન :----

ઉભરાતા દૂધ પર
ટાઢું પાણી રેડી દેવાયું
સાવચેતીરૂપે
ચુલામાના વધારાના બળતણને
બહાર ખેંચી લેવાયું
સંગ્રહાયેલા નીર ની દિવાલમાં પડેલી તિરાડ ને
રાતોરાત ભરી દેવાઈ મજબૂત સિમેન્ટથી
કટાયેલી તલવારોને
ઘસીને સજ્જ કરાઈ , આગોતરી તૈયારીરુપે
ઝાંજરા ખીલા ને ફરી ખોડી દેવાયા
મજબૂતી સાથે ઊંડે સુધી
હવાને ફરમાન કરવામાં આવ્યું કે
'એ ડાળ , પાંદડા વચ્ચે સંતાઈ જાય
પ્રકાશકિરણો ને હુકમનામુ મળી ગયુ કે
એ ખૂણે ખાંચરે તપાસ આરંભે

કારણ......... ફક્ત એટલું કે

સપનાઓનો એક સમુદાય
સ્ત્રીઓની આંખે થી છટકીને

ગજ , વીઘા કે એકર નહી
પણ
પરસાળ , ઝરૂખો કે બારીમા પણ રહેવા મળે
એટલી જગ્યા શોધતા હતા

જો એમને હમણા જ રોકવામાં ન આવ્યા તો
ભવિષ્યમાં મોટી વસાહત રચાઈ જશે
ને એમા દબાયેલી , કચડાયેલી સ્ત્રી
ક્યાંય શોધી નહી મળે
સોપો પડી ગયો પુરુષ છાવણીમાં
ને એટલે જ
નારી ની ભીતર જીવતી નારીને
બહાર આવવા પર પ્રતિબંધ વચ્ચે
ભાગેડુ સપનાની શોધખોળ પણ હાથ ધરાઈ

અભિયાન નુ નામ :----
'અભિવ્યક્તિ અધવચ્ચે આંતરો '

©️હેમશીલા માહેશ્વરી'શીલ'

Views: 48

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

5 Effective Ways to Clear Education Loan Quickly

Posted by Rita Biswas on July 14, 2020 at 6:38am 0 Comments

If studying abroad is a dream, then availing a study abroad loan is one of the primary approaches for funding. But again, fulfilling that education loan becomes a challenge. Achieving financial freedom and living a debt-free life is what every student aspires. Paying off the debt as early as possible can free up the earned income which can be further…

Continue

Posted by Facestorys.com Admin on January 21, 2020 at 4:49am 0 Comments

Never helpless

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:56pm 0 Comments

Each of us is born magician,

but we should know how to

use our magic wand-------- Sania Zakir

 

Never helpless

Sunday, October 20, 2019

6:34 AM

                         

Never under-estimate human brings

they are committed to bring

the miracles on the earth

for all of us to…

Continue

Wedded to non-violence

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:39pm 0 Comments

Wedded to non-violence

Sunday,20th October 2019

 

I must speak

even though my heart is weak

it can never trick

it shall never throw stone or brick

 

it has wedded to non-violence

in true form of love's essence,

it has paramount importance

and everybody must seize the…

Continue

Joy of life

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:33pm 0 Comments

Joy of life
Sunday, 20th October 2019
 
Who can dare see through my…
Continue

Seek my shelter

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 18, 2019 at 3:14pm 0 Comments

Seek my shelter

Friday,18th October 2019

 …

Continue

Passage of time

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 18, 2019 at 12:55pm 0 Comments

Passage of time
Friday,18th October 2019
 
Take me not into an…
Continue

free passage

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 17, 2019 at 5:12pm 0 Comments

If you can not go physically.. then let me take you

virtually and spiritually ...#the journey

                                                          ….. Brenda Pointer

 

 

Free passage

Thursday,17th October 2018

 

Reach me out

and talk about

your internal problems

I shall…

Continue

free passage

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 17, 2019 at 5:12pm 0 Comments

If you can not go physically.. then let me take you

virtually and spiritually ...#the journey

                                                          ….. Brenda Pointer

 

 

Free passage

Thursday,17th October 2018

 

Reach me out

and talk about

your internal problems

I shall…

Continue

Make no secret

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 17, 2019 at 5:05pm 0 Comments

Make no secret

Wednesday,16th October 2019

 …

Continue

© 2020   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service