વાત એક નવજાત કુંપળની, લીલીછમ્મ શક્યતાની, નવીનક્કોર આશાની..

..સગર્ભા ધરા
સળવળે 'લિલાશ'
..કથ્થઈ ખોળે

~ રાજુલ

આજે World Environment Day નિમિત્તે વાત એક નવજાત કુંપળની, લીલીછમ્મ શક્યતાની, નવીનક્કોર આશાની..

Views: 44

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Tiny soul

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 21, 2019 at 8:34am 0 Comments

Tiny soul

Sunday,21st July 2019

 …

Continue

Care for earth

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 21, 2019 at 8:27am 0 Comments

.Care for earth

Sunday,21st July 2019

 …

Continue

Content man

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 21, 2019 at 8:24am 0 Comments

Content man

Sunday,21st July 2019

 

I give damn no thought

and get caught

for the simple reason

that I am the shakey person

 

I haven't got many things

and those failed to bring

any qualitative change

along with the advancement of an age

 

life shall turn…

Continue

Poetry has feelings

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 20, 2019 at 12:51pm 0 Comments

Poetry has feelings

Saturday,20th July 2019…

Continue

Reality theme

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 20, 2019 at 12:46pm 0 Comments

 

Reality theme

Saturday,20th July 2019

 

As it happens always

life remains full of agony and pain but stays

not longer than required

it has always offered way out

 

as the sun removes the darkness

and brings a smile on the face

so is the natural process

man is always…

Continue

An insignificant soul

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 19, 2019 at 11:19am 0 Comments

An insignificant soul

Friday,19th July 2019

 

There is nothing to fear

but always to bear

the pain and anguish

till life is finished

 

unknown face

standing alone in the race

with the delicate phase

or with the stiff chase

 

even though being called as an…

Continue

Take a vow

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 19, 2019 at 11:15am 0 Comments

Take a vow

Friday,19th Jully 2019

 …

Continue

Rain rain go, rain rain come

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 19, 2019 at 11:12am 0 Comments

Rain go away, Rain come here

Friday,19th July 2019

 …

Continue

Love once

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 18, 2019 at 12:03pm 0 Comments

Love once

Thursday,18th July 2019…

Continue

Except to cry

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 18, 2019 at 11:57am 0 Comments

Except to cry

Thursday,18th July 2019…

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service