છે સ્વભાવ અમારો બેફિક્રે 
જીવીએ પણ  અમે બેફિક્રે
કોઈ પૂછે તો કહીએ અમે
છીએ  અમે  પૂરા  બેફિક્રે
લાલ - કાળા, લાલ - કાળા 
થોડા તમે થોડા અમે બેફિક્રે
ટપુડિયા થી ટપોરી સુધી
છે અહીંયા બધા બેફિક્રે
છે સખીઓનો મેળાવડો આ 
મળીએ  જ્યાં,  ત્યાં  બેફિક્રે
મળતા નથી એમ રોજ અમે
પણ છે ગરમાવો, હા બેફિક્રે
કઈ  કહેવું, કે  નહીં  
આ તો બધા બેફિક્રે
મૌસમનો કલરવ સાંભળો 
તો સંભળાશે તમને બેફિક્રે
જાલી ઊભા એકમેક ને
કહે  એને  બધા  બેફિક્રે
સદા સજાવે મુસ્કાન બધે
કહેવાય એમને જ બેફિક્રે

Views: 31

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Where are poets!

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2019 at 3:19am 0 Comments

Where are poets! 

Monday,14th January 2019

 …

Continue

His language

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2019 at 3:13am 0 Comments

His language

Monday,14th January 2019

 …

Continue

Our basic concern

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2019 at 3:03am 0 Comments

Our basic concern

Monday,14th January

 …

Continue

Closeness to God

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 14, 2019 at 3:29am 0 Comments

Closeness to God

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

Mark of question

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 14, 2019 at 3:21am 0 Comments

Mark of question

Sunday,13th January 2019

 

where there is…

Continue

Keep yourself clear

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 13, 2019 at 11:46am 0 Comments

Keep yourself clear

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

Be good

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 13, 2019 at 11:42am 0 Comments

Be good

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

Keep yourself clear

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 13, 2019 at 11:33am 0 Comments

Keep yourself clear

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

I was in

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 12, 2019 at 3:37am 0 Comments

 

I was in

Saturday,12th January 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service