છે સ્વભાવ અમારો બેફિક્રે 
જીવીએ પણ  અમે બેફિક્રે
કોઈ પૂછે તો કહીએ અમે
છીએ  અમે  પૂરા  બેફિક્રે
લાલ - કાળા, લાલ - કાળા 
થોડા તમે થોડા અમે બેફિક્રે
ટપુડિયા થી ટપોરી સુધી
છે અહીંયા બધા બેફિક્રે
છે સખીઓનો મેળાવડો આ 
મળીએ  જ્યાં,  ત્યાં  બેફિક્રે
મળતા નથી એમ રોજ અમે
પણ છે ગરમાવો, હા બેફિક્રે
કઈ  કહેવું, કે  નહીં  
આ તો બધા બેફિક્રે
મૌસમનો કલરવ સાંભળો 
તો સંભળાશે તમને બેફિક્રે
જાલી ઊભા એકમેક ને
કહે  એને  બધા  બેફિક્રે
સદા સજાવે મુસ્કાન બધે
કહેવાય એમને જ બેફિક્રે

Views: 26

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

My daughter roopa

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 14, 2018 at 2:02am 0 Comments

My daughter Roopa
 
Monday,12th November 201
 
Not seen her…
Continue

Interaction

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 14, 2018 at 1:44am 0 Comments

Interaction
Wednesday,14th November 2018
 
No dear
it is…
Continue

Close to nature

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 14, 2018 at 1:30am 0 Comments

 

Close to nature

Tuesday,13th November 2018

 …

Continue

The true image in mind

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 13, 2018 at 1:07am 0 Comments

The true image in mind 

Monday.12th November 2018

The image is what you visualize

and try to oblige

and convey 

with honest say

It has thousands of meanings

and clear leaning

on the subject to be conveyed

even if to…

Continue

My late wife

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 13, 2018 at 12:47am 0 Comments

My late wife

Monday,12th November 2018

Almost year is over

when she was declared no more

We all wept over her demise

it was a total surprise

No one imagined

that she shall be dead

almost ready to leave hospital next day 

but that was not to come in her way

"I feel fine " but I want to come home

"yes,…

Continue

I pledge it

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 13, 2018 at 12:31am 0 Comments

 

I pledge it

Monday,12th November 2018

 …

Continue

Give slip

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 13, 2018 at 12:22am 0 Comments

Give slip
Friday,9th November 2018
 
I felt not good
but did…
Continue

The writers

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 12, 2018 at 1:00am 0 Comments

The writers
Monday,12th November 2018
 
The writers
they are…
Continue

Better way

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 12, 2018 at 12:29am 0 Comments

Better way

Monday,12th November 2018

Who can bring a smile?

even in troubled phase or turmoil, 

one can't imagine 

but feel always fine

it is wonderful 

to feel no sorrowful

even if you become no…

Continue

Strong desires

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 12, 2018 at 12:23am 0 Comments

Strong desires

Sunday,11th November 2018

 

Equally are strong desires

we need to admire

whether they bring smiles

or tears

 

is the life not adventurous?

and makes a man famous

but it can't remain continuous

it has to fade when time runs out

 

believe me or…

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service