આપણે રહ્યા શિતળ ઝરણા મીઠા જળના, 
આ ખારા ખાબોચિયા આપણને નહિ ફાવે .

 
મરજીવા રહ્યાજે શોધી લાવે મોતીની જાત,
આ ડુપ્લીકેટ ડાયમંડ આપણને નહિ ફાવે .
 
ખેચી લઇ જાય ભલે દરિયો નદીની મીઠાશ ,
સ્વછંદી ખારો ઘુઘવાટ આપણને નહિ ફાવે.

મીઠું ભલે પકવી જાણે અભિમાની મહાસાગર ,
નદિયોં ઠેબે ભટકાય એ આપણને નહિ ફાવે .
 
પ્રેમ થી માંગે તો હથેળી માં જીવ મૂકી દવ,
ઘડીવડી સુનામીની દેહશત આપણને નહિ ફાવે.

Views: 49

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Where are poets!

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2019 at 3:19am 0 Comments

Where are poets! 

Monday,14th January 2019

 …

Continue

His language

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2019 at 3:13am 0 Comments

His language

Monday,14th January 2019

 …

Continue

Our basic concern

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2019 at 3:03am 0 Comments

Our basic concern

Monday,14th January

 …

Continue

Closeness to God

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 14, 2019 at 3:29am 0 Comments

Closeness to God

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

Mark of question

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 14, 2019 at 3:21am 0 Comments

Mark of question

Sunday,13th January 2019

 

where there is…

Continue

Keep yourself clear

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 13, 2019 at 11:46am 0 Comments

Keep yourself clear

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

Be good

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 13, 2019 at 11:42am 0 Comments

Be good

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

Keep yourself clear

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 13, 2019 at 11:33am 0 Comments

Keep yourself clear

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

I was in

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 12, 2019 at 3:37am 0 Comments

 

I was in

Saturday,12th January 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service